Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 396 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №6/23.08.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя подземни гаражи върху терен – общинска собственост, представляващ ПИ 705 в кв.75, западно от ЖСК «Ракета» по плана на гр. Русе, а по кадастралната карта на града представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.705, както следва:
– Гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и разгъната застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена от 2 563,00,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и разгъната застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена от 2 563,00,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3,00/6,00 м. и разгъната застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена от 2 563,00,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с които да се определи спечелилите участници, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)