Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 396

РЕШЕНИЕ № 396
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от ЗОС и чл.30, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с протокол № 99 от 25.11.2008 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Регионална библиотека „Любен Каравелов”, общински недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ, имот с идентификатор 63427.2.5588 с площ от 2086 кв.м., съгласно кадастралната карта и изградените в същия сгради: Стара част – масивна сграда, построена през 1912 година със застроена площ 693.34 кв.м. /хранилище от 310 ,50 кв. м./ на два етажа и таван със застроена площ от 302.00 кв.м.; Нова част – масивна сграда, построена през 1964 год., застроена на 658.35 кв.м., състояща се от сутерен, два етажа и хранилище на 5/пет/ нива, предмет на АПОбС № 5282 от 10.12.2007 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление на имота с Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.