Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 397 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9, чл.38, ал. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №10/20.09.2016 год. на Комисията по общинска собственост и писмо с вх. №ОИ-05-5/17.11.2016 год. с искане за учредяване на право на пристрояване, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год., с учредяване на право на пристрояване за изграждане на външен панорамен асансьор, с размери 2,7/2,22 м., височина в най-високата част от 15,35 кв.м. и застроена площ в размер на 5,99 кв.м. към съществуваща сграда с идентификатор 63427.2.439.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, построена в имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.2.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1690 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №1, предмет на АЧОС №8120/05.10.2016 год., с прогнозен приход в размер на 1950,00 лева.
2. Дава съгласие за учредяване на право на пристрояване на „Трансстрой – Русе“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 827237412 за изграждане  на външен панорамен асансьор с размери 2,7/2,22 м., височина в най-високата част от 15,35 кв.м. и застроена площ в размер на 5,99 кв.м. към съществуваща сграда с идентификатор 63427.2.439.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, построена в имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.2.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1690 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №1, предмет на АЧОС №8120/05.10.2016 год., на цена от 1950,00 лева, без включени други дължими данъци и такси.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)