Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 397 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-72/20.11.2020 г. от „Долис 2008“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 63427.314.84 в м. „Коев кладенец“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.314.83 – държавна публична собственост, 63427.314.84 – общинска публична собственост,  63427.310.126 и 63427.310.127 – частна собственост.
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.314.84 по КККР на гр. Русе – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота, като срока на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)