Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 397 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №8/09.11.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 год., приета с решение №66 по протокол №6/16.02.2012 год., както следва: в т. 2 Прогнозен списък за продажба на имоти – общинска собственост през 2012 год. от Раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ, включва недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №6805/23.11.2012 год., находящ се в гр. Русе, местност «Нови Халваджи» и представляващ ПИ с идентификатор 63427.152.13 с площ 332,00 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе с прогонзен приход от продажбата му в размер на 335,00 лева
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №6805/23.11.2012 год., находящ се в гр. Русе, местност «Нови Халваджи» и представляващ ПИ с идентификатор 63427.152.13 с площ 332,00 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, при начална тръжна цена от 335,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
3. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
4. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)