Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 397

РЕШЕНИЕ № 397
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.15 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, в сградата на кметство гр. Мартен, бивша сладкарница, за производство на сладкарски изделия, състояща се от 137,33кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 207,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.15 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.