Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 398 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 

 
             На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, във връзка с Протокол №12/22.11.2016 г. на Комисията по общинска собственост и молба от Строител 2004 ООД, Общински съвет реши:
 1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Строител 2004 ООД, чрез изкупуване от дружеството дела на общината, представляващ 185,74/480 ид.ч. от ПИ с идентификатор 63427.2.5679 по Kадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, а съгласно действащия регулационен план на града представляващ УПИ ХІІІ-5592 в кв. 236, с обща площ от 480 кв.м., с административен адрес в град Русе, ул. „Хан Аспарух” №35, срещу заплащане пазарната цена в общ размер на 120 100,00 лв. (сто и двадесет хиляди и сто лева) без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на купувача. 
            2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)