Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 398 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искания с вх. №УТ-16-44/28.07.2020 г. и №30-10929-5#1/11.12.2020 г. от „Мираж груп“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка до ПИ 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе през ПИ 63427.106.24 с НТП „Полски път“ – публична общинска собственост за изграждане на „пътна връзка за осъществяване на транспортен достъп до ПИ 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе, собственост на „Мираж груп“ ЕООД.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на „пътна връзка“, като срока на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.
  3. Дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 323 кв. м. от ПИ 63427.106.24 с НТП „Полски път“ – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)