Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 398 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протоколи на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на гореописания имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти:
1.1. имот с идентификатор 63427.158.1880, местност „Камусчията”, с площ 653 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт №6807/ 26.11.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 653 лв., без ДДС, данъци и такси;
1.2. имот с идентификатор 63427.158.1881, местност „Камусчията”, с площ 554 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 6808/26.11.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 554 лв., без ДДС, данъци и такси;
1.3. имот с идентификатор 63427.152.39, местност „Нови Халваджи”, с площ 428 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт №6471/13.05.2011 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 430 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.4. имот с идентификатор 63427.166.362, местност „Астарджийка”, с площ 944 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт №6749/20.08.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 944 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.5. имот с идентификатор 63427.150.490, местност „Караманлийка”, с площ 538 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт за общинска собственост № 6812/2012 г., с начална тръжна цена 538 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.6. имот с идентификатор 63427.150.521, местност „Караманлийка”, с площ 890 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт за общинска собственост № 6810/2012 г., с начална тръжна цена 890 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.7. имот с идентификатор 63427.150.522, местност „Караманлийка”, с площ 840 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт за общинска собственост № 6809/2012 г., с начална тръжна цена 840 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.8. имот с идентификатор 63427.150.523, местност „Караманлийка”, с площ 937 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт за общинска собственост № 6811/2012 г., с начална тръжна цена 937 лева, без ДДС, данъци и такси;
1.9. имот с идентификатор 63427.159.367, местност „Кону пунар”, с площ 745 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт за общинска собственост № 6819/2012 г., с начална тръжна цена 745 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търгове да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описан в т.1 от настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)