Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 398

РЕШЕНИЕ № 398
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.44 от ЗНП, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.12 от Наредба № 1 на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.т.1 и 6; ал.5 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища ПОС, както следва:
ОУ „Отец Паисий ”- гр. Мартен, Община Русе
1. Самостоятелно помещение намиращо се в двора на училището, състоящо се от 29,85 кв.м кв.м. за ползване като:
– фризьорски салон с полезна площ 29,85 кв.м и начална месечна наемна цена 43,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
или
– магазин за промишлени стоки с полезна площ 29,85 кв.м и начална месечна наемна цена 74,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2
2. Самостоятелно помещение извън сградата на училището, обособена за фитнес зала с полезна площ 201,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 89,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20.Б. и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.

II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за обектите по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата, спечелили публично оповестения конкурс и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем със срок – пет години.