Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 399 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1,  т. 3, чл. 2, ал. 5, чл. 3,    чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като бюфет за ученическо хранене, на помещение, с площ от 48,00 кв. м, разположено на първи етаж в монолитна, триетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, описана в АПОС №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“, с начална тръжна месечна наемна цена – 177,86 лв. (Сто седемдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като бюфет за ученическо хранене, на помещение, с площ от 40,00 кв. м, разположено в сутерена на масивна, триетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.2216.1, с административен адрес гр. Русе, ж. к. „Дружба – 2“, бул. „България“ №96, описана в                          АПОС №7122/11.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Алеко Константинов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. (Сто и двадесет и лева) без включен ДДС.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)