Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 399 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

  1. Освобождава Асен Иванов Даскалов като член на постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
  2. Освобождава Иво Колев Пазарджиев като член на постоянна комисия по Бюджет и финанси.
  3. Избира Иво Колев Пазарджиев за член на постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
  4. Избира Асен Иванов Даскалов за член на постоянна комисия по Бюджет и финанси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)