Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 399 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, протокол № 5/15.06.2012 г. на Комисията по общинска собственост и Заповед №РД01/2107/13.09.2012 г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор по силата на който с оглед обособяване на УПИ ХІ-4911 от север се предават 35 кв.м от общински недвижим имот с идентификатор 63427.2.4902 и по уличната регулация от запад се придават 4 кв.м от същия общински имот – за комплексно жилищно застрояване, срещу заплащане сумата от 12 204 лв., без ДДС, данъци и такси от Ибрям Алиев и Радко Колев.
Данъчната оценка е в размер на 1298,20 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор за уреждане на имуществените отношения относно придаваемите части.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)