Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Избира временна комисия в състав: председател Венцислав Великов и членове: Илиян Илиев, Пенчо Милков, Теодора Константинова, Владо Владов, Айдоан Джелил, Веселин Велчев, Роберт Калустян, Веселко Цветков.
2. Временната комисия следва:
2.1 Да изготви и публикува обявление за набиране на кандидати за съдебни заседатели;
2.2 Да прецени дали желаещите да бъдат съдебни заседатели отговарят на условията на чл. 67 от ЗСВ и са представили всички документи, доказващи това;
2.3 Да изготви предложение до Общински съвет – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели в Районен съд – Русе за мандат 2015-2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)