Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ след „заместник-председателите“ се поставя точка и текстът „избран от общинския съвет“ се заличава.

§ 2. В чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника след думата „заседанията“ се поставя точка и запетая и текстът „съгласно приетия план за работата на Общинския съвет“ се отменя.

§ 3. В чл. 23, ал. 1, т. 2 от Правилника изразът „присъствената книга“ се заменя с израза „присъствен списък“.

§ 4. Чл. 40 от Правилника придобива следната редакция: „Постоянните комисии на Общинския  съвет са:

 1. Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм
 2. Бюджет и финанси;
 3. Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението;
 4. Комисия по териториално устройство и строителство;
 5. Комисия по образование, наука и иновации;
 6. Комисия по здравеопазване и социална политика;
 7. Комисия по култура и религиозни въпроси;
 8. Комисия по екология;
 9. Комисия по младежта и спорта;
 10. Комисия по законност, обществен ред и сигурност;
 11. (изм. с Решение № 838/19.04.2018г.) Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
 12. Комисия за взаимодействие с гражданското общество

§ 5. В чл. 46, ал. 4 от Правилника преди „предложения и препоръки“ се добавя „доклади, становища,“.

§ 6. Изречение първо на чл. 48, ал. 1 от Правилника става: „Заседанията на комисиите са открити и се излъчват пряко чрез интернет страницата на Общински съвет – Русе“.

§ 7. Чл. 53 от Правилника се изменя така: „Извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища се предоставят на общинските съветници преди началото на заседанието на общинския съвет.“

§ 8. В чл. 57 от Правилника се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Общинският съвет организира своята дейност в съответствие с целите и приоритетите за развитието на общината, заложени в Общинския план за развитие.“
 2. В алинея 2 изразът „в съответствие с приетите приоритети“ и думите „темите и“ се заличават.
 3. Алинея 3 се отменя.

§ 9. Чл. 60 от Правилника се правят следните изменения:

 1. В алинея 1 думата „плана“ се заменя с „графика“.
 2. В алинея 2 думата „планове“ се заменя с „графици“.

§ 10. В чл. 66, ал. 3 от Правилника първото изречение се отменя.

§ 11. В чл. 67, ал. 2 от Правилника думата „изслуша“ се заменя с израза „се запознае със“.

§ 12. В чл. 75 от Правилника се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 се допълва с текста „и се излъчват пряко чрез интернет страницата на Общински съвет – Русе“.
 2. Алинея 4 се изменя както следва: „При постъпило предложение за закрито заседание председателят на Общинския съвет поканва всички външни лица да напуснат залата и разпорежда прекъсване на прякото излъчване на заседанието, ако има такова. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.“
 3. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: : „Обсъжданията и протоколът от закрито заседание на общинския съвет не се разгласяват публично“.
 4. Досегашната алинея 5 става алинея 6.

§ 13. Второто изречение на чл. 78, ал. 1 от Правилника придобива следната редакция: „Когато общински съветник е взел думата от името на група продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.“

§ 14. Чл. 84, ал. 2 от Правилника придобива следната редакция: „Председателят на Общински съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане или на посочен от кмета представител на общинска администрация.“

§ 15. В чл. 90, ал. 2 от Правилника думата „чрез“ преди двоеточието се заличава. В точка 4 след думата „или“ се добавя „чрез“.

§ 16. В чл. 103, ал. 2 от Правилника, в края на изречението, се добавя „до кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници“.

§ 17. В чл. 104 от Правилника изразът „не по – късно от 48 часа от началото на заседанието“ се заменя с „не по – късно от три работни дни преди началото на заседанието“.

§ 18. В чл. 105, ал. 1 от Правилника след думите „и/или писмен“ се добавя „и/или в електронен вид“. След думата „Кметът“ се добавя израза: „или посочен от него заместник-кмет, или служител от общинска администрация“.

§ 19. В чл.108, ал.2 след думата „кметът“ се добавя израза: „или посочен от него заместник-кмет, или служител от общинска администрация“.

§ 20 . В чл. 110, ал. 1 от Правилника изразът „в началото на следобедното заседание“ се заменя с „в края на всяко заседание“.  В чл.110, ал.2 от Правилника след думата „кмета“ се добавя израза: „или посочен от него заместник-кмет, или служител от общинска администрация“.

§ 21. В чл.114, ал.1 от Правилника след израза „Кметът на общината,“ се добавя „заместник-кметовете и общинска администрация“.

§ 22. В чл.115, ал.1 от Правилника след израза „решенията на Общинския съвет чрез“ се добавя „заместник-кметовете,“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 23. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)