Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 40 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 40
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 4 и чл. 226 от ТЗ общинският съвет реши:

1. Прекратява дадените пълномощия на досегашните представители на Община Русе в общите събрания на търговските дружества по т.2 от настоящото решение.
2. Избира членове на Общи събрания, както следва:
2.1. „Истър инженеринг” ООД – Димитър Кънчев и Пламен Рашев;
2.2. „МБАЛ”АД – д-р Иван Стоянов, Пенчо Милков и д-р Камен Милков;
2.3. „Сплендид” АД – Емил Милушев, Силвия Алексиева и Камен Милков;
2.4. „Агропродукт” АД – Събина Павлова;
2.5. „ВиК” ООД – Тихомир Георгиев, Венцислав Калчев и Диан Недков;
2.6. „Русенска стокова борса” АД – проф. Васил Пенчев;
2.7.„Проект Русе” АД – Бедрос Пехливанян, Юлиян Гарелов, Мирослав Манолов, Борислав Българинов, Ферихан Ахмедова и Александър Неделчев;
2.8. „ЕГГЕД – Русе” АД – доц. Росен Иванов, Стефан Бучаков и Иван Иванов;
2.9. „Нова Деница” АД – Наталия Кръстева;
2.10. „ОББ” АД – Антон Данаилов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)