Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 40 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-61/13.10.15 от Петя Веселинова Иванова, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание за проектиране на изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.693, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, за ниско жилищно застрояване /Жм/ свободно разположено на минимум 3 метра от вътрешните и външните граници на имота;
2. Разрешава изработване на изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.693, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)