Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 400 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71 и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши: 

 
 
Допълва Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2016 г. по Закона за физическото възпитание и спорта утвърден с решение № 83, прието с Протокол № 4/21.01.2016 г., допълнен с решение № 363, прието с Протокол № 14/20.10.2016 г. и решение № 243, прието с Протокол № 10/16.06.2016 г. със:
Спортни терени с площ 900кв.м., 1600кв.м., 1455кв.м., 845кв.м., част от ПИ с идентификатор 63427.2.4790, намиращи се в СК „Ялта“ описан в АОС 6205/31.03.2010 г. в гр. Русе, ул. Щит, ул. Драма и ул. Кавала, описани в „геодезическо заснемане – план на спортните площадки под №№ 6,7,8,10.
Кметът  на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)