Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 400 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл.17, т.1 и 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Упълномощава представителите на Община Русе в  извънредното Общо събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров, да гласуват „ЗА“ по всички точки от Дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.02.2021 г. в 13.00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум на 08.03.2021 г. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)