Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 400 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. №30-1121-1/02.10.2012 г., Общинският съвет:

1. Дава предварително съгласие за определяне на трасе върху земи от общинския поземлен фонд за външен водопровод и кабелно ел. захранване за ПИ 63427.95.28, местност „Кадишева нива”, землище на гр. Русе, по вариант 1 за срок от 1 година. Общата дължината на трасето на външния водопровод в земеделски територии е 446,92 м. Дължината на трасето на ел. кабела в земеделски територии е 300,93 м.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)