Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 400

РЕШЕНИЕ № 400
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 27,ал. 1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл. 15 б, ал.1 от Закона за горите и във връзка с чл.40,ал.2, т.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да извърши замяна на:
А. Гори и земи от общински горски фонд – 1 955,944 дка в землището на с. Хотанца, частна общинска собственост, представляващи имоти с кадастрални номера: №№ 000096, 000097, 000098, 000099, 000101, 000102 ,000105, 050002, 051001, 000168, 000169.
Б. С гори и земи от държавен горски фонд – 1 364,614 дка., представляващи имоти в землищата на:
– с. Николово – кадастрални номера: №№ 000517, 000520, 000518, 000522, 000523, 000536, 000541, 000542, 000543, 0000549, 000717, 000721, 000722, 000723, 000748, 000749, 000750, 000751, 000753, 000754, 000756, 000757, 000758, 000759;
– гр. Русе – кадастрален номер № 000779;
– кв. Средна кула – кадастрални номера: №401015 и № 401016.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме действия, за осъществяване на замяната, съгласно процедурата в чл. 15 б от Закона за горите.