Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 401 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 и чл.22 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общинският съвет  реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:
§1. В чл.15, ал.1: числото „1.2“ се заменя с „2“
  Преходни и заключителни разпоредби:
§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)