Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 401 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с т. 3, предложение последно от Решение № 48, прието с Протокол № 4 от 23.01.2020 година, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема доклада за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец септември 2020 – месец декември 2020 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)