Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 401 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

№ на ПИ
местност
ползвател
Стойност        в лв.
 БС
Площ кв. м.
  1
  383
Четалест дол
Руси Тодоров Колев
  104,00
  35
  500
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ОЦЕНКИ   НА        
ПОДОБРЕНИЯ
 
 
 
 
  1
1988
Дрибака 1,2
Илия Василев Илиев
  770,00
  54
    –

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)