Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 401

РЕШЕНИЕ № 401
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.83 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ земеделска земя – поземлен имот №058010, находящ се в землището на град Мартен, местност „Ясаците”, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, с площ от 0,440 декара, за който имот има съставен акт за частна общинска собственост №5545/29.09.2008г., вписан в Службата по вписванията при Русенски районен съд във вх.рег. №17748 от 30.10.2008г., под №84, том 46 по н.д. 11570, при начална тръжна цена от 302,00 (триста и два лева) лева. Дължимите данъци и такси се определят след провеждането на търга и са за сметка на спечелилия участник.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга като издаде заповед за откриване на процедура за продажба.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за продажба с лицето спечелило публичния търг.