Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 402 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 79 от АПК,  чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет реши:

 
ПРИЕМА НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №16, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ.
 
§1. В чл. 27, ал. 1 текста „целодневни детски градини и обединени детски заведения“ се заменя с „детски градини“.
§2. В чл. 27, ал. 1, т.1 текстът „в размер на 10.00 лв.“ се заменя с „в следните размери:“
§3. В чл. 27, ал. 1, т. 1 се добавят следните подточки: „
1.1. При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв. 
1.2. При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/, медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.
1.4. При отсъствие от детското заведение на деца до 5 годишна възраст за повече от 30 календарни дни през периода от 01.06.-14.09, се заплаща само месечна такса в размер на 10,00 лв.“.
§4. Подточка „1.1.“ от чл. 27, ал. 1, т. 1 променя номерацията си и става „1.3.“
§5. В чл. 27, ал. 1, т. 2 текстът „2,20 лв.“ се заменя с текста „2,50 лв.“.
§6. В чл. 27, ал. 3 след думата „училища“ се добавя текста „и в случаите на почасова организация съгласно чл. 17 от Наредба №5 за предучилищното образование“.
§7. В чл. 27, ал. 3, т. 2 текстът „в размер на 0.30лв. за всеки присъствен ден“ се заменя с „в размер на 0,50 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие“.
§8. Добавя се чл. 27, ал. 3, т. 3 със следния текст „при осигурен обяд месечна такса в размер на 2,00 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие“.
§9. В чл. 27, ал. 5 отпада текстът „обединени детски заведения“.
§10. В чл. 27, ал. 5, т.1 текста „в размер на 10.00 лв.“ се заменя с „в следните размери:“
§11. В чл. 27, ал. 5, т. 1 се добавят следните подточки: 
1.1. При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв. 
1.2. При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/, медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.“
§12. В чл. 27, ал. 5, т. 2 текстът „2,80 лв.“ се заменя с текста „3,10 лв.“.
§13. В чл. 27А текстът „по чл.27, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и ал.4, т.1 в детските градини и училища, за децата в подготвителна група“ се заменя с текста „по чл.27, ал.1, т.1, т.1.1 и т. 1.2. и ал.5, т.1, т.1.1 и т.1.2. в детските градини и училища, за децата в подготвителна група, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищно образование“.
§14.  В чл. 59, ал.1 от Наредба 16 се приема нова т.74 със следния текст : „За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв.“.
§15. В, чл. 28, ал. 1 текстът „Размерът на сумарната месечна такса по чл.27 се заплаща с 50 на сто намаление за:“ се заменя с „50 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за:
§16. В чл. 28, ал. 1, т. 6 текста „са под 18 години“ се заменя с „са в детска градина или ясла“.
§17. Добавя се нова ал. 2 на чл. 28 със следното съдържание „75 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за второто дете, когато първото дете е ученик – до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст. Обстоятелството се доказва пред детското заведение два пъти в учебната година, съответно до края на месеците септември и февруари.“
§18. В чл. 28 досегашната ал. 2 променя номерацията си на „ал. 3“
§19. В новата ал. 3, т.1 (предишна ал.2, т. 1) на чл. 28 се премахват думите „деца на неизвестни родители“.
§20. Предишната ал. 3 на чл. 28 с текст „При отсъствие на децата от детските ясли и детските градини, месечната такса за присъствен ден  по чл.27, ал.1, т.2 не се заплаща за времето, през което те отсъстват, ако родителите/ настойниците предварително са уведомили директора на детското заведение.“ се отменя.
§21. Текстът на чл. 28, ал. 4 се отменя.
§22. В чл. 28 досегашната ал. 5 променя номерацията си на „ал. 4“
§23. В чл. 29А текстът „Група № 1 –  1,05 лв./дневно; Група № 2 – 1,05 лв./дневно.“ се заменя с „Група №1– 1,20 лв./дневно; Група №2 – 1,40 лв./дневно.“
§24. В чл. 30А отпада текстът „или общо три месеца“ , думата „календарна“ се заменя с „учебна“ и текстът „със срок на предизвестие един месец“ отпада.
§25. Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.01.2017 год.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)