Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 402 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и Протокол № 29/14.11.2012 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / на ул. „Панайот Волов” в с. Николово от О.Т. 49 до О.Т. 434 и обособяване на квартали 128, 129 по регулационния план на селото.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)