Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 402

РЕШЕНИЕ № 402
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Допълва списъка за общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, приет с решение № 703 от 20 септември 2002 г. на Общински съвет – гр. Русе /ДВ, бр. 97 от 2002 г./с общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използват за стопански цели: магазин за хранителни стоки, ж. к. Здравец – изток, бул. Липник 70А, АОС № 5555 от 23.10.2008 год.;
2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели – магазин за хранителни стоки, ж. к. Здравец – изток, бул. Липник 70А, АОС № 5555 от 23.10.2008 год.;
3. Забранява извършването на разпоредителни сделки, сключването на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, относно обекта по т. 2, освен с решение на Общински съвет – Русе.
4. Упълномощава кмета на общината с правата и задълженията на “възложител”, съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.