Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 403 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл.21, ал.2,  във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Други приходи
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“                         -69лв.
ПАГ „Гео Милев“                        -69лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“   СУПНЕ „Фр. Шилер“                                     +460лв.
Всичко приходи държавна дейност                                                                         +391лв.  
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“  ОБКИ Художествена галерия – Русе           +1000лв.
Всичко приходи местна дейност                                                                             +1000лв.
Всичко приходи по бюджета                                                                                   +1 391лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1016 „Вода, горива и енергия”      ДГ „Пинокио”                                                  -1 458лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                    +1 458лв.
обект „Зеленчукорезачка” 1бр. +1 458лв.    ДГ „Пинокио”
Всичко за дейност                                                                                                             0лв.
                                                                                             
Дейност 322 „Общообразователни дейности“
§1015 „Материали“    СУПНЕ „Фр. Шилер“                                                              +460лв.
§1052 „Краткосрочни командировки в чужбина“ ПАГ „Г. Милев“                          -69лв.
Всичко за дейност                                                                                                        +391лв.
Всичко за функция                                                                                                      +391лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 “ Дом за възрастни с деменция“
§1020 „Външни услуги“                                                                                               -110лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатици инвенторни – 2бр. за ДВД „Приста“                                          +110лв.
 /било 2600лв.; става 2710лв./
Всичко за дейност                                                                                                           +0лв.
Всичко за функция                                                                                                         +0лв.
Всичко разходи държавни дейности:                                                                       +391лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1016 „Вода, горива и енергия”                                                                                 -5 650лв.
ДГ „Русалка”                 /-/1 750лв.
ДГ „Детелина”              /-/3 900лв.
§1020 „Външни услуги”                                                                                              -6374лв.
 ДГ „Зора”                                         -1 245лв.
ДГ „Синчец“ кв. Ср. Кула               -5 129лв.
§5100 „Основен ремонт” ДГ „Детелина”                                                                  +3 900лв.            
Обект „Основен ремонт на врата на газов котел”    +3 900лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер” ДГ „Зора”                                         +885лв.
Обект „Компютърна система” 1бр. +885лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                    +6 879лв.
Обект „Зеленчукорезачка” 1бр. +1 750лв.   ДГ „Русалка”
Обект „Електрически конвектомат със странично отваряне с шест 
нива на стойка“ 1бр.                    +5 129лв.ДГ „Синчец“ кв. Ср. Кула        
§5301 „Придобиване на НДА” ДГ „Зора”                                                                   +360лв.
Обект „Програмен продукт  Плюс-Минус с модул ТРЗ и ЛС” 1бр.       +360лв.
Всичко за дейност                                                                                                              0лв.
Всичко за функция                                                                                                            0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по опазване на околната среда”
§1020 „Външни услуги”                                                                                           -33 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                   -33 000лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1020 „Външни услуги“                                                                                          +27 940лв.
Всичко за дейност                                                                                                  +27 940лв.  
Дейност 629  „Други дейности по опазване на околната среда“ ОП „Паркстрой“
§1016 „Вода, горива, енергия“                                                                                 +13 400лв.
Всичко за дейност                                                                                                   +13 400лв.                                                                                                                                                                 
Всичко за функция                                                                                                   +8 340лв.  
ФУНКЦИЯ „ Икономически дейности и услуги“
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой“
§1015 „Материали“                                                                                                     +3 400лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“                                                                                   +1 200лв. 
§1051 „Командировки в страната“                                                                               +700лв.
§1901 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
 и административни санкции“                                                                                   +2 000лв.                                   
Всичко за дейност                                                                                                     +7 300лв.                                                                                                                                                                                                     
Всичко за функция                                                                                                   +7 300лв.  
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”
Дейност 998 „Резерв”  
§9700   „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                      -20 700лв.
Всичко за дейност:                                                                                                  -20 700лв.
Всичко за функция:                                                                                                -20 700лв.                                                                                                                                                                                
Всичко разходи местни дейности:                                                                         -5 060лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 326 „Професионални училища и професионални
 паралелки към среднообразователно училище”
 §1981 „Платени данъци,такси, нак.лихви и административни санкции”          +33 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                   +33 000лв.
Всичко за функция                                                                                                 +33 000лв.                                                                      
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на
 културата и етнографски комплекси с национален и
 регионален характер” – ОБКИ Художествена галерия – Русе        
§1020 „Външни услуги”                                                                                                -820лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер”                                                       +1 600лв.
Обект „Сървър” 1бр.                              +1 600лв. 
 §5301 „Придобиване на НДА”                                                                                    +220лв.
Обект „Лицензиран софтуер- операционна система Windows” 1бр. +220лв. 
Всичко за дейност                                                                                                     +1 000лв.
Всичко за функция                                                                                                   +1 000лв.
Всичко разходи дофинансиране                                                                          +34 000лв.   
Раздел VI. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. по обекти.
 
Наименование на обекта Финансиране с целеви средства /било/ Финансиране с целеви средства /става/ Финансиране със собствени средства /било/ Финансиране със собствени средства /става/ Корекция „+“/“-„
§5100 „Основен ремонт“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. Строителство, благоустр. И рег. Развитие“
Обект „Обновяване на 21 бр. детски площадки – СМР 526709лв. и ППР за обновяване на 20бр. детски площадки 17000лв.
 
 
 
 
517 000лв.
 
 
 
 
512 351лв.
 
 
 
 
26 709лв.
 
 
 
 
26 709лв.
 
 
 
 
-4 649лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Дейност 122 „Общинска администрация“
Обект „Компютърна система“ 30 бр.
Обект „Преносими компютри“ 4 бр.
Обект „Сървър за Финансово стопански отдел“ 1бр.
 
 
 
35 050лв.
 
4 800лв.
 
7 000лв.
 
 
 
30 365лв.
 
4 330лв.
 
6 139лв.
 
 
 
0лв.
 
0лв.
 
0лв.
 
 
 
0лв.
 
0лв.
 
0лв.
 
 
 
-4 685лв.
 
-470лв.
 
-861лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Дейност 122 „Общинска администрация“
Обект „Климатик“ 22бр.
/било 22бр.; става 19бр./
Обект „Многофункционално устройство А3“ 5бр.
Обект „Копирна машина за Детски ясли“ 1бр.
 
 
 
 
36 200лв.
 
 
7 500лв.
 
1 200лв.
 
 
 
 
23 911лв.
 
 
4 582лв.
 
0лв.
 
 
 
 
0лв.
 
 
5 000лв.
 
0лв.
 
 
 
 
0лв.
 
 
5 000лв.
 
0лв.
 
 
 
 
-12 289лв.
 
 
-2 918лв.
 
-1 200лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
Обект „ Изграждане на 1 бр. нова детска площадка, разположена в междублоковото пространство на бл.204, ЖК Чародейка Г – юг, в т.ч. поектиране 3000лв. и СМР
 
Дейност 603 „В и К“
Обект „Канал по ул. Родосто ПР-2400, СМР, СН, ИК
 
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
Обект „ Изграждане на 2 броя футболни игрища – проекти и СМР“
 
 
 
 
 
 
53 000лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 667лв.
 
 
 
 
 
0лв.
 
 
 
 
 
 
52 132 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 000лв.
 
 
 
 
 
4 607лв.
 
 
 
 
 
 
0лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 333лв.
 
 
 
 
 
55 000лв.
 
 
 
 
 
 
0лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0лв.
 
 
 
 
 
50 393лв.
 
 
 
 
 
 
-868лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+23 333лв.
-23 333лв.
 
 
 
 
+4 607лв.
-4 607лв.
 
Всичко разходи по бюджета                                                                                    +1 391лв.     
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)