Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 403 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.83 ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Учредява безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ за обект „Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа” по „Интегриран воден проект за град Русе” (ИСПА мярка 2005/BG/16/Р/РЕ/004), за срок до 31.12.2013 година.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на град Русе до 31.12.2013 г. на МРРБ.
Решението подлежи на обжалване в 14–дневен срок от обявяването му пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)