Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 403 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА № 1, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

§ 1.  Чл. 4, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:

Стратегията за управление на общинската собственост, програмата за нейното изпълнение, планът за действие за общинските концесии и промените в тях се поставят на достъпно място в сградата на Общината, и се публикуват на интернет страницата на Общината в срок от 30 дни от приемането им.

§ 2. В чл. 11, ал. 4 се актуализират наименованията като вместо „Постоянна комисия по образование и наука“ да се чете „Постоянна комисия по образование, наука и иновации“; вместо„отдел „Търговия и наемни отношения“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ да се чете „отделТърговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“.

§ 3. Текстът на чл. 11, ал. 6 се отменя.

§ 4. Чл. 12, ал. 2 придобива следната нова редакция:

 Ръководителите на организациите или юридическите лица, или звена на бюджетна издръжка, както и на общинските предприятия, управляват недвижимите имоти ЧОС, предназначени за здравни, културни, образователни, просветни и социални нужди от местно значение,  предоставени им за управление от общинския съвет.

             § 5. В чл. 13 съществуващият текст става ал. 1, като се създава нова ал. 2 към чл. 13 както следва:

             /2/ Свободни помещения ЧОС могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица или звена на бюджетна издръжка за осъществяване на административни дейности след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

              § 6. (1). Чл. 16, ал. 1 придобива следната нова редакция:

              Отдаването под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, за извършване на самостоятелна търговска дейност, които не са поставени пред собствен/нает обект с идентична (аналогична) дейност,  рекламно информационни елементи или зарядни колонки за зареждане на електрически превозни средства, се извършва след  публичен търг или публично оповестен конкурс.

            Съществуващото изречение второ на чл. 16, ал. 1 се заличава.

             (2). В чл. 16, ал. 4 вместо дирекция „Икономика и управление на собствеността“ да се чете дирекция „Управление на собствеността“.

             § 7. (1). Чл. 21, ал. 2 придобива следната нова редакция:

            В десетдневен срок от узнаването за наличие на такъв имот по предложение на отдел „Общинска собственост и земеделие” кметът на общината назначава комисия за установяване на безстопанствения имот. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и неговото фактическо състояние.

            (2). Чл. 21, ал. 3 се отменя.

            § 8.  В чл. 24 думата  „…общинска…“ се заличава.

            § 9.  Чл. 25 се изменя и придобива следната нова редакция:

            Вещите, извън тези по чл.чл. 23 и 24, могат да се предоставят срещу заплащане на цена по Наредба № 16 на Общински съвет – Русе или под наем, след провеждане на процедура от кмета на общината или от оправомощено от него лице по реда на глава V, по искане на заинтересованите лица.

            § 10. (1). Чл. 26, алинея 1, точка 8 се отменя.

            (2). Чл. 26, ал. 3 се отменя.

            § 11. Алинея 2 и алинея 3 от чл. 29 се отменят.

            § 12. Алинея 3 и алинея 4 от чл. 32 се отменят.

            § 13. В чл. 34, ал. 2, т. 2 думите „…в брой…“ се заличават.

           § 14. В чл. 35, ал. 2 думите „…и режийните разноски…“ се заличават.

           § 15. В чл. 48 „…упълномощени…“ се заменя с „…оправомощени…“.

           § 16. В чл. 50, ал. 2, т. 5, „…от 2 до 5 начални наемни цени…“ да се чете „…от  1 до 5 начални наемни цени…“; „…в размер на 6 начални наемни цени …“ се заменят с „…в размер от 1 до 6 начални наемни цени.“.

           § 17. Чл. 50, ал. 5 придобива следната нова редакция:

           Публичният търг се провежда от комисия в състав от 5 до 9 члена, между които най-малко един общински съветник и един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината или оправомощено от него лице не по-рано от деня, предхождащ търга. В заповедта се определят председател и секретар на комисията, членове и двама резервни членове, от които един общински съветник.

           § 17. Чл. 51, ал. 1 придобива следната нова редакция:

           Въз основа на заповедта по чл. 50, ал.2  се публикува обява на интернет страницата на Община Русе и/или в един местен ежедневник и други средства за масово осведомяване по преценка на органа, открил тръжната процедура, най-малко 10 работни дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Обявата се поставя на таблото за обявления в сградата на общината, за което се съставя протокол.

            § 18. Чл. 53 се изменя и придобива следната редакция:

            Чл. 53. (1)  Търг с явно наддаване се провежда, в случай че поне един кандидат е подал документи за участие, и поне един кандидат се е явил на датата, часа и мястото, определени за провеждане на търга.

          (2)  Когато на търга с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

          (3) Когато няма подадени документи за участие в търг с явно наддаване или не се яви нито един кандидат, той се обявява за непроведен, като за него се изготвя протокол в един екземпляр и повторен публичен търг се провежда в деня и часа, посочени в заповедта по чл.50, ал.2.

          (4) Когато публичният търг е насрочен отново поради неявяване на кандидат, в случаите на управление на общинска собственост, кмета на общината по предложение на съответното звено, организирало търга, може да намали началната тръжна цена не повече от 50 на сто общо, като първото намаление не може да бъде повече от 25 на сто. Промяната в началната тръжна цена се отразява в тръжната документация.

           § 19. (1). Чл. 54, ал. 1 се изменя и придобива следната нова редакция:

          За участие в публичен търг с явно наддаване, документите по чл.50, ал.4, т.2 се подават до кмета на общината или до оправомощеното от него лице, открило тръжната процедура, в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в заповедта по чл.50, ал.2. Върху плика се отбелязват наименованието на участника и предмета на публичния търг. При приемане на плика длъжностното лице отбелязва входящ номер, дата и час на подаването му.

          (2). Чл. 54, ал. 7 се изменя и придобива следната редакция:

         (7). Не се допускат до участие в търга кандидати, когато:

            1.са подали документи след срока, определен със заповедта по чл.50, ал.2;

            2.са подали документи в прозрачен или незапечатан плик;

            3.не са закупили тръжна документация;

            4.не са внесли депозит или сумата не е постъпила по сметката по чл. 50, ал. 2, т. 5, в установените размер и/или срок съобразно заповедта за откриване на тръжната процедура;

            5. не съдържат, който и да е от документите, посочени в тръжната документация в съответствие с чл.50, ал.4, т.2.

          (3). В чл. 54 се създава нова алинея 12, както следва:

         (12).  Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга с явно наддаване, не се яви някой от кандидатите или негов представител, подал документи за участие, комисията не го допуска до участие, не отваря подадения плик с документи, а внесения от неявилия се кандидат депозит се задържа и остава в полза на общината.

          § 20. В чл. 56 се създава нова алинея 1, а досегашните алинеи 1,2,3,4,5 стават алинеи 2,3,4,5,6, като чл. 56 придобива следната редакция:

           (1).  Търг с тайно наддаване се провежда, в случай че поне един кандидат е подал предложение за участие.

           (2). При публичен търг с тайно наддаване, подаването на предложенията за участие в търга се извършва чрез три плика.

           (3). В единия малък плик с надпис „документи” кандидатът поставя всички документи по чл.50, ал.4, т.2. Пликът се запечатва от него.

           (4).  В другия малък плик с надпис „оферта” кандидатът поставя офертата. Пликът се запечатва от него.

           (5).  Пликовете, визирани в ал. 3 и 4 се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и  предмета на публичния търг с тайно наддаване.

           (6). При приемане на плика за участие в търга, длъжностното лице отбелязва входящ номер, датата и часа на подаването му. Предложения за участие в търга, представени след определения срок, не се приемат. 

           § 21. В чл. 58 думите „…чл. 56, ал. 6…“, се заменят с „…чл. 56, ал. 5…“.

           § 22. Чл. 61, ал. 5 придобива следната нова редакция:

           Конкурсът се провежда от комисия в състав от 5 до 9 члена, между които най-малко един общински съветник и един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината или оправомощено от него лице не по-рано от деня, предхождащ конкурса. В заповедта се определят председател и секретар на комисията, членове и двама резервни членове, от които един общински съветник.

           § 23. Чл. 62, ал. 1 придобива следната редакция:

           Публично оповестеният конкурс се обявява чрез публикация на интернет страницата на Община Русе и/или в един местен ежедневник, издаван на територията на Община Русе, по преценка на органа, открил конкурсната процедура, най-малко 10 работни дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Обявата се поставя на таблото за обявления в сградата на общината, за което се съставя протокол.

           § 24. В чл. 65, ал. 3 придобива следната нова редакция:

            При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването, провеждането или приключването на публично оповестения конкурс, комисията съставя протокол, въз основа на който Кметът на общината или оправомощено от него лице определя провеждането на нов публично оповестен конкурс или повторен такъв.

           § 25. В чл. 84 „…и Закона за допитване до народа…“ се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 26. Отменя се Наредбата на Общински съвет – Русе за управление, стопанисване и ползване на пасища, мери на територията на Община Русе.

            § 27. Тази Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК и чл. 37, ал. 3 от  ЗНА.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              (Иво Пазарджиев)