Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 403

РЕШЕНИЕ № 403
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Красимира Стоянова Петкова от гр. Русе, ЖК „Дружба – ІІІ”, ул. „Никола Й. Вапцаров” № 13, вх.2, ет.2, ап.3 чрез продажба дела на общината, представляващ ½ ид.ч. от апартамент „А”, ет.1, вх.1 в жилищен блок по ул. „Пазарна” №1 в град Русе, с идентификатор 63427.2.2019.2.1, актуван с АОС №5565/08 г., на стойност 23 300 (двадест и три хиляди и триста) лв., без данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл.36, ал.3 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Красимира Стоянова Петкова.