Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 404 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43, ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г.,  Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи,  утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
СПОТ – Русе
Отпада:
1.Петко Димитров Крумов – Счетоводител – карта
Добавя се: 
1. Гергана Алексиева Иванова – Социален работник – карта
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)