Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 404 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ-МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
§2404 „Приходи от продажба на услуги” +74 662лв.
§2407 „Приходи от дивиденти” +74 950лв.
§2705 „Общински такси за ползване пазари, тържища и др.” +15 480лв.
§2717 „Общински такси за притежаване на куче” +2084лв.
Всичко неданъчни приходи +167 176лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ +167 176лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +167 176лв.

ІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§1015 „Материали”-км. Тетово -1 100лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Трансформатор силов ТМ 100/20/04 kv и мачтов трафопост” +9 480лв.
Всичко за дейност +8 380лв.

Всичко за функция +8 380лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1020 „Външни услуги” ЦДГ „Незабравка” -2 725лв.
§1030 „Текущ ремонт” ЦДГ „Незабравка” -557лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
ЦДГ „Незабравка”
Обект „Пързалка с тунел”1 бр. +1 176лв.
Обект „Комбинирано съоръжение” 1 бр. +1 176лв.
Обект „Къща Гондола” 1бр. +930лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” км. Тетово
§1016 „Вода, горива и енергия” +1 100лв.
Всичко за дейност +1 100лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§1015 „Материали” +8 291лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Асфалторезач с количка” -2 бр. -6 414лв.
Обект „Уред за обдухване” 2 бр. -1 842лв.
Обект „Заваръчен ел.агрегат” -35лв.
Всичко за дейност 0лв.

Дейност 619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Изграждане на паркинг за автомобили „Пети полк” +129 196лв.
Всичко за дейност +129 196лв.

Всичко за функция +130 296лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 878 „Приют за безстопанствени животни”
§1011 „Храна” +12 500лв.
§1015 „Материали” +10 000лв.
Всичко за дейност +22 500лв.
Всичко за функция +22 500лв.

ФУНКЦИЯ „Други некласифицирани разходи”
Дейност 910 „Разходи за лихви”
§ 2221 „Разходи за лихви по заеми от други банки в страната” +6 000лв.
Всичко за дейност +6 000лв.
Всичко за функция +6 000лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ – ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ +167 176лв.

ІV.РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739„Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§1015”Материали” -360лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти”
Обект „ПП „Workflow” 1 бр. +360лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ-ДОФИНАНСИРАНЕ 0лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +167 176лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)