Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 404

РЕШЕНИЕ № 404
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с одобрена виза за проектиране от Главния архитект на Община – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване на ЕТ „Златка Йорданова – Голд2”, с едноличен собственик Златка Иванова Йорданова за лятна градина с площ 60 кв.м към съществуващ обект – заведение за хранене „Лилия” в град Русе, ул. „Николаевска”№109, по кадастралната карта на града имот с идентификационен №63427.2.4886.5.115, за сумата от 17 280 лв., без ДДС и без местни данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с ЕТ „Златка Йорданова – Голд 2”, с едноличен собственик Златка Иванова Йорданова, живуща в град Русе, бл. „Пирдоп”, вх.В.