Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 405 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и  чл. 36в, ал. 3, т. 1  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията на Община Русе,  Общинският съвет реши:  

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Кризисен център“ за жертви на трафик и всички форми на  насилие  в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.04.2017 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за разкриване на социалната услуга „Кризисен център“ за жертви на трафик и всички форми на  насилие в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.04.2017 г.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)