Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 405 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Общинският съвет реши:

1. Съгласува Годишен план за 2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе и актуализирана оценка на риска към Стратегически план за периода 2011 година – 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

ГОДИШЕН ПЛАН За дейността на отдел Вътрешен одит в Община Русе за 2013 година изетглете от тук!