Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 405

РЕШЕНИЕ № 405
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.2, ал.2, чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, искане вх.№ ОС04/74/29.10.2008г., Общинският съвет р е ш и:

1. Обявява имот, представляващ УПИ ІІ-683, кв.36 с площ 2 453 кв.м. и масивна триетажна сграда със застроена площ 325 кв.м. /бивше училище/ в с.Николово, за частна общинска собственост.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.Николово, представляващ УПИ ІІ-683, кв.36 с площ 2 453 кв.м. и масивна триетажна сграда със застр.площ 325 кв.м. /бивше училище/ след съставяне на Акт за частна общинска собственост, при начална тръжна цена 171 320,00лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.