Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 406 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, общинският съвет реши:

 
 
1.Приема актуализиран бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г./Приложение№1/
2.Средствата да се изразходват съобразно Работна програма на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г. /Приложение 2/   
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)