Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 406 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29 ал.2 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата в бюджет 2012 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17, както следва:
Функция „Образование”
По Приложение №17
ОУ „Отец Паисий” с. Тетово
Таня Венелинова Тодорова – възпитател – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)