Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 406 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, чл.70, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.62, ал.7 и ал.8 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т.1, чл.10, ал.1, т. 5, чл. 22, ал.1 и чл.31а от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. Утвърждава предложеното от комисията класиране, съобразно Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД (Приложение №5) и избира д-р Елена Дачева Иванова за управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД.
  2. Определя месечно възнаграждение на управителя  на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД в размер 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
  3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)