Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 406

РЕШЕНИЕ № 406
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №98 от 28.10.2008 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141 от 24.11.2006 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ І-общ. от кв. 72 с площ от 1100 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №3905 от 29.08.2002 г., при начална тръжна цена 10 760,00 лева, без включен ДДС.
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5363 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 9 720,00 лева, без включен ДДС.
3.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, преставляващ УПИ ІІІ-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5364 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 9 720,00 лева, без включен ДДС.
4.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІV-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5365 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 9 720,00 лева, без включен ДДС.
5.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ V-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5366 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 9 720,00 лева, без включен ДДС.
6.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ VІ-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5367 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 9 720,00 лева, без включен ДДС.
7.Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
8.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.
9.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.