Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 407 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе,  Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, СУ „Васил Левски“, гр. Русе и ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово по проект „Образователна интеграция – право с дългосрочен ефект“, с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0274,  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)