Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 407 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично-частни партньорства, приета с решение № 730 по протокол № 35 от 10.12.2009г., както следва:
Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)