Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 407 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и чл. 33 от ЗС, във връзка с Протокол №7/30.07.2020 г. на Комисията по общинска собственост и предложение от съсобственика в ПИ с идентификатор 63427.2.2402, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Иван Асенов Вълканов, от една страна и Община Русе, от друга страна, чрез изкупуване дела на Иван Асенов Вълканов, представляващ 75,20 кв.м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2402 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Карлък“ №6, целият с площ от 249 кв.м., в който Община Русе е съсобственик, съобразно Акт №9784/18.08.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №182, том 21, вх. рег. №8175/18.08.2020 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, от Община Русе, срещу заплащане на цена в размер на 5 000,00 лв. (пет хиляди лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на купувача.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)