Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 407

РЕШЕНИЕ № 407
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с протокол № 99 от 25.11.2008 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имоти представляващи:
– незастроен Урегулиран поземлен имот V-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 900 кв.м.., предмет на АЧОС № 4164 от 25.02.2004 г., с начална тръжна цена 26 400 лв., без включени данъци и такси;
– незастроен Урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 1005 кв.м.., предмет на АЧОС № 4130 от 12.02.2004 г., с начална тръжна 29 500 лв., без включени данъци и такси ;
– незастроен Урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 895 кв.м.., предмет на АЧОС № 4124 от 05.02.2004 г., с начална тръжна цена 26 200 лв., без включени данъци и такси;
– незастроен Урегулиран поземлен имот ХІІ-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 885 кв.м.., предмет на АЧОС № 4123 от 05.02.2004 г., с начална тръжна цена 26 000 лв., без включени данъци и такси;
– незастроен Урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ. в кв. 107по плана на град Мартен, с площ от 870 кв.м.., предмет на АЧОС № 4122 от 05.02.2004 г., с начална тръжна цена 25 500 лв., без включени данъци и такси;
– незастроен Урегулиран поземлен имот ХІV-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 1010 кв.м.., предмет на АЧОС № 4121 от 05.02.2004 г., с начална тръжна цена 29 600 лв., без включени данъци и такси;
– незастроен Урегулиран поземлен имот ХV-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 1000 кв.м.., предмет на АЧОС № 4120 от 05.02.2004 г., с начална тръжна цена 29 300 лв., без включени данъци и такси;
– незастроен Урегулиран поземлен имот ХVІ-общ. в кв. 107 по плана на град Мартен, с площ от 990 кв.м.., предмет на АЧОС № 4119 от 04.02.2004 г., с начална тръжна цена 29 050 лв., без включени данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе;
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
Данъците и таксите да се определят след провеждане на търга и са за сметка на купувача.