Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 408 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административно процесуалния кодекс, чл.6, ал.1, т. „к” от Закона за местните данъци и такси и чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. В чл.53”б”, ал.1 да отпадне текста „за централна градска част”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)