Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 408 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-55/16.07.2020 г. и извлечение от Протокол №7/30.07.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

  1. УПИ XII-1283 в кв. 69 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 686 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №52, предмет на АЧОС №9128/25.03.2019 г., вписан под №32, том 10, Н.Д. 1908, ДВР 3693, вх.рег. №3770 от 29.03.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 004,00 лева, без дължими данъци и такси.
  2. УПИ XIII-1283 в кв. 69 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 791 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №54, предмет на АЧОС №9129/25.03.2019 г., вписан под №24, том 10, Н.Д. 1900, ДВР 3681, вх.рег. №3771 от 29.03.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 24 219,00 лева, без дължими данъци и такси.
    Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.
    Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)