Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 408

РЕШЕНИЕ № 408
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с протокол № 99 от 25.11.2008 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ незастроен Урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 105 с площ от 713 кв.м., предмет на АЧОС № 4136 от 12.02.2004 г. при начална тръжна цена 20 900 лв.без включени данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе;
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
Данъците и таксите да се определят след провеждане на търга и са за сметка на купувача.