Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 409 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №9/30.10.2020 г. и Протокол №11/25.11.2020 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на осем броя гаражи поотделно върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.180 с площ от 1400 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за автогаражи, а по действащия регулационен план на гр.Русе, представляващ УПИ I – за гаражи в кв. 651.1, ж.к. „Здравец-изток“ с адрес на имота: град Русе, ул. „Юндола“, съобразно виза за проектиране на гаражи, издадена на 18.08.2020 г. от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 1 902,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 1 902,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №3 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 2 035,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №4 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 2 035,00лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №5 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 2 035,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №6 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 2 035,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №7 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 2 035,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №8 с размери 3,40/5,50 м. и застроена площ 18,70 кв.м., при начална тръжна цена 2 035,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)